Úvod » BARVY, POPISOVAČE... » Inkoustové Colorink » Alkoholový inkoust Colorink barva 14ml fialová


        

Alkoholový inkoust Colorink barva 14ml fialová

 

Číslo produktu: 001.KAV06
naše cena bez DPH: 69 Kč
naše cena s DPH (21 %):
83 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Alkoholový inkoust Colorink Coral 14 ml

Rychleschnoucí průhledný inkoust určený k dekorování předmětů. Používá se na lesklý papír, kov, plast, sklo, polymerové hmoty a jiné hladké povrchy. Není vhodný na razítkování, scrapbooking a cardmaking. Pro ředění, zesvětlení barev a čištění použijte ředidlo Colorink (KAVL01). Obsah 14ml. Neobsahují kyselinu. Nevhodné pro děti, uchovávejte mimo dosah dětí.


UPOZORNĚNÍ •Obsahuje: Ethylalcohol, 1-Methoxy-2-Propanol
•R 11 Vysoce hořlavý.
•S 7/16 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Izolujte od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. S24 Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ •Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit po podlaze. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Předcházejte vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů ve vzduchu a zamezte vzniku koncentrací výparů překračujících mezní hodnoty expozice.
•Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem.
•Materiál se může elektrostaticky nabíjet: používat vždy uzemněné vedení při přenosu z jedné nádoby do druhé. Pracovníci by měli mít antistatickou obuv a oděv, a podlahy musí být vodivé. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Izolujte od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zabraňte vdechování prachu, částic a mlhy, které vyplývají z použití tohoto přípravku. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování. Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. Osobní ochrana viz kapitola 8. Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte tlak: kontejner není tlaková nádoba. Vždy uchovávejte v nádobách, které odpovídají originálním. Řiďte se zdraví a bezpečnosti při práci.
SKLADOVÁNÍ •Skladujte v souladu s místními předpisy. Dodržujte varovné pokyny na štítcích.
•Skladujte při teplotě mezi 5-30 ° C na suchém, dobře větraném místě odděleně od zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
OCHRANA •Ochrana očí: Používejte ochranné brýle určené pro ochranu proti stříkajícím kapalinám.
•Ochrana těla: Noste antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo z vysoce tepelně odolných syntetických vláken. Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované oblasti kůže, neměly by však být aplikovány, pokud již došlo k expozici.
•Ochrana rukou: Při dlouhodobé nebo opakované manipulaci používejte rukavice.
•Ochrana dýchacích cest: Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory.
TECHNICKÁ OPATŘENÍ •Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to proveditelné, by to mělo být dosaženo použitím místní ventilace s dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu.
•Expoziční limity: Ethylalcohol: AK = 1900 mg/m3, CK = 7600 mg/m3, 1-Methoxy-2-Propanol: AK = 375 mg/m3, CK = 568 mg/m3
•Další informace: Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE •Není známo žádné zvláštní nebezpečí. Na základě našich zkušeností a na základě dostupných informací, žádné nežádoucí účinky na zdraví se nepředpokládá, pokud je používáno v souladu s doporučením s vhodnými opatřeními pro určené použití. V případě, že výrobek přilne k pokožce, nemůže k podráždění dojít, pokud vyschne.
•Expozice koncentrací složek rozpouštědel par nad mezní hodnoty na pracovišti může mít za následek nepříznivé účinky na zdraví, jako podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v mimořádných případech i ztrátu vědomí.