Úvod » BARVY.... » Inkoustové Colorink » Ředidlo na alkoholové inkousty 14ml


        

Ředidlo na alkoholové inkousty 14ml

 

Číslo produktu: 001.KAVL01a
naše cena bez DPH: 60 Kč
naše cena s DPH (21 %):
73 Kč

do košíku:
  ks  

Kompletní specifikace

Ředidlo na alkoholové inkousty Colorink 14ml

Ředidlo k zesvětlení barev a získání tekutější konzistence. Používá se na vytváření barevných efektů. Balení obsahuje 14ml. Nevhodné pro děti, uchovávejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ •Obsahuje: Ethylalcohol, 1-Methoxy-2-Propanol
•R 11 Vysoce hořlavý.
•S 7/16 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Izolujte od zdrojů tepla, jisker a otevřeného ohně. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje. Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. S24 Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
POKYNY PRO ZACHÁZENÍ •Chraňte před teplem, jiskrami a otevřeným ohněm. Vyvarujte se rozlití, kontaktu s kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování par. Používejte schválený respirátor je-li znečištění vzduchu nad přijatelnou úroveň. Nepoužívejte kontaktní čočky.
SKLADOVÁNÍ •Hořlavý / zápalný. Uchovávejte odděleně od oxidačních činidel, tepla a ohně. Může zasáhnout plast, pryže a nátěry. Uchovávejte na chladném, suchém, dobře větraném místě a uzavřených nádobách. Uzemnění nádoby a přepravní zařízení k odstranění statické elektrické jiskry. Hořlavá kapalina skladování.
OCHRANA •Ochrana očí: Používejte schválené ochranné brýle (chemické), expozice očí je poměrně pravděpodobná. Kontaktní čočky by neměly být nošeny při práci s chemickými látkami!
•Ochrana rukou: Používejte ochranné rukavice vyrobené z butylkaučuku.
•Ochrana dýchacích cest: Žádná zvláštní doporučení se neuvádějí, ale respirační ochrana musí být použita, když hranice obecně překračuje zaměstnanecké úrovně expozice (OEL).
TECHNICKÁ OPATŘENÍ •Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to proveditelné, by to mělo být dosaženo použitím místní ventilace s dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu.
•Expoziční limity: Ethylalcohol: AK = 1900 mg/m3, CK = 7600 mg/m3, Metyl-ethyl-keton: AK = 600 mg/m3, CK = 900 mg/m3
•Další informace: Kouřit, jíst a pít by mělo být zakázáno v aplikační oblasti. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE •Dráždivost dýchacího ústrojí, podráždění očí a kůže.
•Akutní dermální toxicita: metyl-ethyl-keton LD50 Rat: 6440mg/kg
•Akutní orální toxicita: metyl-ethyl-keton LD 50 Rat: 2737mg/kg
•Ethyl alcohol LD 50 Rat: 21000mg/kg
•Akutní inhalační toxicita: Ethyl alcohol LD 50 Rat: 64000 ppm, 4h